Valmistumisen juhlaa – kolme diplomityötä ja yksi pro gradu -työ

Tämä kevät on ollut Vertexillä valmistumisen juhlaa. Kolme diplomityötä on saatu kansiin ja yksi gradu on purkitettu. Haastattelin meidän nuoria valmistuneita; Arttu Halosta, Pasi Hokkasta, Anu Tolvasta ja Veera Louhivuorta. He kertoivat opinnäytetöidensä kirjoittamisen vaiheista ja työskentelystään Vertexillä.

Työpaikkablogi

Syyskuu 2020
Merja Mäkelä

Kolmen dippatyönsä valmiiksi saattaneiden polku Vertexille tuli suoraan TTY:ltä. Pasi on ollut meillä pisimpään, kesästä 2015 saakka, heti ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeen. Arttu aloitti kesätöissä pari vuotta myöhemmin, kesällä 2017. Anu ja Veera ovat kummatkin viime kesänä Vertex-uransa aloittaneita. Anu tuli tekemään mm. käyttäjäkokemukseen ja käyttöliittymäsuunnitteluun liittyviä tehtäviä. Tämä oli Vertexillekin uutta, sillä meillä ei ole aiemmin ollut aiheeseen perehtynyttä henkilöä. Tuoreista diplomi-insinööreistämme poiketen gradunsa juuri valmiiksi saaneen Veeran tausta on hieman erilainen. Veera on opiskellut suomen kieltä ja solahti vuosi sitten meidän sisällöntuottajan tehtävään.

Kaikki nuoret ovat tehneet kesätöiden lisäksi myös tuntitöitä opiskeluiden ohella. Jokainen kiittää yrityksen rentoa meininkiä ja sitä kuinka helposti porukkaan on päässyt sisälle. Tyypillisesti Vertexillä pääsee jo kesätöissä tekemään oikeita projekteja ja vastuuta saa kannettavakseen. Nuoret arvostavat sitä, että työtehtävät ovat mielekkäitä ja työyhteisö kannustava. 

Mielenkiintoisia aiheita

Diplomityöt tehtiin Vertexille ja niiden aiheet valikoituivat pitkälti nuorten omien mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Aiheen rajaamiseen ja pohtimiseen sai apua omalta esimieheltä ja tiimiltä. Kaikki diplomityöaiheet olivat Vertexin ohjelmistoja eteenpäin kehittäviä. Arttu kertoo toteuttaneensa Vertex G4Plant-ohjelmistoon laskentatyökalun, jonka avulla voidaan arvioida putkilinjan lämpöhäviötä ja sen kustannuksia eristepaksuudesta riippuen, tavoitteena säästää kustannuksissa. Pasin diplomityön aihe oli Johdinsarja- ja 3D-mekaniikkasuunnittelun integraatio. Työn sisältöön kuului johdinsarjasuunnittelutyökalun kehittäminen ja 3D-mallin hyödyntämisen mahdollistaminen johdinsarjasuunnittelussa. Anun diplomityö liittyi sen sijaan rakennussuunnitteluohjelmiston ja sen kokeilujakson käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

Veera teki pro gradu-työnsä otsikolla ”Järjestön lausuntojen tuottamisprosessi ja tekstilajipiirteet”.  Veera on erikoistunut opinnoissaan työelämäviestintään ja kielikonsultointiin. Hän aloitti gradu-aiheen ideoinnin jo pari vuotta sitten, sillä kielessä häntä kiehtovat erityisesti työelämän tekstit. Gradussaan Veera tutki lausuntojen tekstilajia ja haastatteli järjestön toiminnanjohtajaa tekstien tekemisestä.

Työrauhaa, antoisia hetkiä ja tiukkaa kirjoittamista

Kaikki saivat opinnäytetyönsä sutjakkaasti valmiiksi noin puolessa vuodessa. Veera teki gradun ohella koko ajan noin 10h/vkossa töitä Vertexille. Hän kehuu kuinka sai soviteltua tuntityönsä joustavasti viikkoon ja onnistui siten myös opiskeluiden aikatauluttamisessa hyvin. Arttu, Pasi ja Anu tekivät diplomityövaiheessa lähes koko ajan pelkästään opinnäytetyötään ja saivat hyvän työrauhan opintojensa loppuun saattamiseen. Arttu huomauttaa, että tällainen työrauha ei välttämättä ole mahdollista kaikissa diplomityöpaikoissa.

Koska diplomitöiden aiheet oikeasti auttoivat Vertexiä, kokivat nuoret tämän yhdeksi tärkeimmäksi ja antoisimmaksi asiaksi opinnäytetyönsä uurastuksessa. Tunne siitä, että työn tuloksia hyödynnetään, antoi potkua kirjoitustyölle. Anu kertoo, että välillä toki tiukka aikataulu ja tieteellisen tekstin tuotto tuntui haastavalta. Toisaalta hyvänä oppina kirjoitusprosessissa oli hänen mielestään se, että tärkeintä on vaan aloittaa kirjoittamaan jotain, sillä siten työ pikku hiljaa tulee valmiiksi.

Pasia haastoi aika ajoin työssä oikeasti tarpeellisten ja käytettävien toimintojen suunnitteleminen. Toisaalta näitä suunnitellessa hän sai oppia ohjelmistokehityksestä ja erityisesti ajoneuvojen sähkösuunnittelusta roppakaupalla.  Arttu koki erittäin antoisaksi sen, kun pääsi oikeasti käyttämään opinnoissa opittuja asioita työssä. Veera tunnustaa uppoutuneensa työhön välillä oikein kunnolla, ja näinä hetkinä ajatus kulki ja tekstiä syntyi. Toisinaan kuitenkin näkökulmien rajaaminen tuntui vaikealta.  

Työ jatkuu mielenkiintoisten asioiden parissa

On selvää, että jokainen nuori sai opinnäytetyönsä parista paljon uusia oppeja reppuunsa. Työ ja oppiminen jatkuu, vaikka kirjat ovat nyt kansissa. Arttu haluaa keskittyä itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen myös diplomityön jälkeen. Vertexin monipuoliset työtehtävät kiinnostavat edelleen innokasta tekijää. Pasilla on selkeä visio jatkaa diplomityössään luomiensa suunnitelmien toteutusta. Oma rooli ja suunta ohjelmistokehityksen parissa on selkeytynyt diplomityön ansiosta. Anu jatkaa diplomityön jälkeen töitä käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden parantamisen parissa. Uusia haasteita hän saa jatkossa Scrum masterin roolissa. Veeralla sisällöntuotannon tehtävät työllistävät tänäkin kesänä.

Onnea vielä kerran Artulle, Pasille, Anulle ja Veeralle!