Laserkeilauksella tarkkuutta ja tehokkuutta työprosesseihin

Laserkeilauksessa viime vuosien aikana tapahtunut kehitys on ollut huimaa. Siitä miten hitaita ja aikaa vieviä mittausprosessit olivat ensimmäisten laserkeilauslaitteiden kanssa on tultu pitkälle.

  • Asiakastarina
  • Takila Oy
  • Elokuu 2023
  • Samppa Takala, Toimitusjohtaja

Porissa sijaitseva Takila Oy toimii teollisuuden investointiprojekteissa tarjoten mittaus-, suunnittelu- ja valvontapalveluja sekä Suomessa että maailmalla. Projektit kestävät usein vuoden ajan, ja ne valmistuvat vasta, kun ne on luovutettu asiakkaan käyttöön.

Suuret projektit vaativat pitkäjänteisyyttä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ohjelmisto- ja laitepuolella tapahtunut valtava teknologinen kehitys on kuitenkin nopeuttanut projektien etenemistä merkittävästi.

Laserkeilaus Vertex

Takila Oy:n toimitusjohtaja Samppa Takala hyödyntää työssään monipuolisesti  laserkeilausta. Laserkeilauksen avulla saadaan maastosta, tiloista ja laitteista tärkeitä lähtötietoja, jotka ovat usein välttämättömiä tehokkaassa suunnitteluprosessissa.

Laserkeilauksessa viime vuosien aikana tapahtunut kehitys on ollut huimaa. Siitä miten hitaita ja aikaa vieviä mittausprosessit olivat ensimmäisten laserkeilauslaitteiden kanssa on tultu pitkälle.

Pistepilvi Vertexissä

“Yhden mittapisteen tekeminen kesti kolmesta neljään tuntiin, ja puhuttiin todella pitkästä päivästä, että saatiin skannattua pikkuinen alue”, Takala muistelee alkuaikojaan laserkeilauksen parissa. Nykyään laserkeilauslaitteet voivat mitata jopa kaksi miljoonaa pistettä sekunnissa, mikä on lyhentänyt projektien kokonaisaikaa merkittävästi.

Takila laserkeilaus ja pistepilvi

Pistepilvi avuksi suunnittelussa

Laserkeilauksen avulla luodut pistepilvet tarjoavat arvokasta tietoa moniin eri käyttötarkoituksiin. Takila Oy:ssä hyödynnetään pistepilveä muuan muassa lähtökohtana laitosmallien tekemiseen. Pistepilvestä saatu tieto rakennuksesta, sekä siellä olevien putkistojen ja laitteiden sijainneista, toimii pohjatietona mallinnukseen. Se että voidaan verrata 3D-malleja ja katsoa miten ne istuvat oikeaan ympäristöönsä, auttaa myös suunnittelutyössä. Pistepilveä hyödynnetään lisäksi erilaisten mittauksien tekemiseen, muodonmuutosten ja kulumien havaitsemiseen, mikä auttaa ennakoimaan kunnossapitotarpeita.

Mikä pistepilvi on?

Laserkeilauslaitteiston mittausten perusteella jokaiselle pisteelle lasketaan x-, y- ja z-koordinaatit, jolloin ne sijoitetaan avaruuteen ja yhdessä ne luovat pistepilven. Lisäksi laserkeilaus mittaa lasersäteen intensiteettiarvon, joka tuo pistepilveen värimaailman, muodot ja materiaalit.

Laserkeilaus pistepilvi Vertex 3D-malli

Pistepilven ohella käytetään myös valokuvia ympäristöstä, jolloin mittapisteet saavat oikeat värit ja ympäristö näyttää todenmukaisemmalta. Pistepilvi on erittäin arvokas työkalu jatkosuunnittelussa ja tarkasteluissa, koska se mahdollistaa uusien havaintojen analysoinnin ja integroinnin suunnittelutyöhön. Pistepilvien avulla on mahdollista havaita törmäyskohdat tai muut ongelmat jo varhaisessa vaiheessa.

Laserkeilauksen avulla luotu pistepilvi on siis monipuolinen työkalu, joka tarjoaa tarkkoja ja havainnollisia tietoja suunnitteluprosesseihin sekä auttaa analysoimaan ympäristöä ja havaitsemaan potentiaalisia ongelmakohtia.

Laserkeilaus pistepilvi

Laserkeilaus monipuolisena työkaluna kulumamittauksissa ja hitaiden muutosten seurannassa

Takila Oy:ssä on hyödynnetty laserkeilausta muun muassa prosessi- ja allaslaitosten kulumamittausten suorittamisessa. Tarkastelun kohteena ovat olleet esimerkiksi päällekkäin olevat vanhat ja uudet muurauskerrokset, joiden kuluminen on mitattu ja analysoitu.

Kulumamittausten tulosten perusteella on voitu suunnitella tulevia huoltovälejä paremmin. Lisäksi laserkeilausta on hyödynnetty mallivertailuissa ahtaissa tiloissa, kuten uusittavissa altaissa, joissa törmäysten havaitseminen on tärkeää. Laserkeilausaineiston avulla voidaan tarkastella tarkasti, missä tiukoissa paikoissa törmäyksiä tapahtuu, ja se on osoittautunut erinomaiseksi työkaluksi suunnittelussa ja työmaalla.

Laserkeilauksen merkitys asennuksien tarkkuudessa työmailla

Laserkeilaus on osoittautunut erittäin hyödylliseksi työkaluksi työmaiden haastavien korkeusasemien kanssa. Usein rakennusmiehet joutuvat kysymään, mihin korkeuteen mikäkin asennus tulee sijoittaa. Laserkeilauksen avulla mittapisteiden antaminen on helppoa ja suoraviivaista.

Laserkeilaus

Esimerkiksi pumppujen asennuksissa voidaan suoraan määrittää niiden sijoittuminen x, y ja z-koordinaatteihin. Mittamiehet voivat suoraan osoittaa asennuspaikan työmaalla, eikä tarvita perinteistä jalkamittaa. Tämä tarkoittaa, että suunnitelmat ja asennukset täsmäävät saumattomasti. Putkistojen valmistus ja asennus on varmempaa, kun koordinaatit ovat tarkasti tiedossa.

Eri laitteet eri kokoisille skannauksille

Laserkeilauslaitteet on suunniteltu suurten tilojen mittaamiseen, mutta myös pienemmille kappaleille on kehitetty pienempiä skannereita, jotka tuottavat samankaltaista tietoa. Pienten kappaleiden skannauksia voi hyödyntää esimerkiksi käänteisessä suunnittelussa.

Uusittavien kappaleiden mallinnus ja suunnittelu on helpompaa, kun suunnitteluohjelmassa on nykyinen kappale pohjana.

 

Laserkeilaus

Laserkeilauksen hyödyt

Laserkeilauksen merkitys kasvaa jatkuvasti rakennusalan kehittyessä ja teknologisoituessa.

Pistepilven avulla vältetään mittausvirheitä, suunnitteluvirheitä ja parannetaan työmaan tehokkuutta. Se tuo asennuksiin huomattavaa tarkkuutta ja varmuutta, mikä säästää aikaa ja kustannuksia.

Takila Oy:n käyttämä teknologia ja sen jatkuvasti kehittyvä ominaisuuksien monipuolistuminen osoittavat, kuinka laserkeilaus voi tehokkaasti tukea erilaisia teollisuudenaloja ja parantaa työprosesseja. Takila käyttää Vertex G4Plantia suunnittelussa ja pistepilvien tarkastelussa.

Katso miten laserkeilaus ja pistepilvet toimivat käytännössä

Jos haluat tutustua laserkeilaukseen sekä pistepilviin liittyviin uusiin työkaluhin, voit katsoa aiheeseen liittyvän G4Plant webinaarin tästä (Samppa Takalan haastattelu alkaa kohdassa 02:52):

Lisää tarinoita

Sweco Finland

Sweco Finland

Suuret, usean aluetoimiston yhteiset projektit haastoivat Sweco Finlandin sisäisen suunnittelutiedon jakamisen. Tehokkaaseen ja saumattomaan yhteistyöhön löydettiin ratkaisu tiedonhallintajärjestelmästä.

AX-Prosessit

AX-Prosessit

AX-Prosessit Oy tekee laitossuunnittelua, jossa luodaan raamit yksityis-
kohtaisemmalle laitesuunnittelulle.
Laitossuunnittelun 3D-suunnittelu-
työkaluna yritys käyttää Vertex G4Plant-ohjelmistoa.

Watrec Oy

Watrec Oy

Suomen johtava biokaasuteknologiayritys Watrec suunnittelee ja rakentaa biokaasulaitoksia. Vertexin G4Plant ja Flow -ohjelmistot helpottavat laitosprojektien suunnittelua ja tiedonhallintaa.